កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបង្កើតវីដេអូឃ្លីប ស្តីពីផបប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងលើយុវជន

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលថ្នាំជក់នៅប្រទេសកម្ពុជា និង ច្បាប់ស្តីពីការត្រួតពិនិត្យថ្នាំជក់