កម្មវិធីប្រកួតប្រជែងបង្កើតវីដេអូឃ្លីប ស្តីពីផបប៉ះពាល់នៃគ្រឿងស្រវឹងលើយុវជន

សារាចររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលស្តីពីការហាមឃាត់ការជក់ និងការបង្ហុយផ្សែងផលិតផលថ្នាំជក់នៅកន្លែងធ្វើការនឹងទីសាធារណៈ